Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

Każda osoba która prowadzi działalność gospodarczą i wprowadza do obiegu żywność powinna posiadać dokumentację HACCP GHP / GMP

Zamawiając wybraną dokumentacje na stronie https://haccpodmietka.pl / nabywasz prawa autorskie opracowanej przeze mnie dokumentacji do wykorzystania w swoim zakładzie i korzystając z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

Regulamin sprzedaży

Twoje dane osobowe będą użyte tylko i wyłącznie do realizacji, twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na naszej stronie. Nikomu nie zostaną przekazane czy udostępnione.

§1

 1. Zamawiający nabywa prawa, a Wykonawca zobowiązuje się wysłać dokumentację według złożonego zamówienia ze strony https://haccpodmietka.pl.
 2. Wykonawca zobowiązuje wysłać zamówioną dokumentację do 12 godzin po zaksięgowaniu wpłaty w swoim banku. 
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie wysłania przez Wykonawcę zamówionej dokumentacji na e-maila do Zamawiającego.

§2

 1. Akceptując warunki umowy zawierasz na odległość umowę o przeniesienie praw autorskich
 2. Wysłanie przelewu zastępuje fizyczne podpisanie umowy. 

§3

 1. Wykonawca oświadcza, że wraz z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, o którym mowa w § 1 oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie dzieła w zakładzie, dla którego dokumentacja była zakupiona, a Zamawiający oświadcza, że prawa te nabywa.
 2. Wykonawca nie wyraża zgody na przenoszenie praw, o których mowa w ust. 1, na osoby trzecie.

§4

 1. Za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci ustaloną kwotę według ceny danej dokumentacji. 
 2. Zamawiając wybraną dokumentację proszę wysłać przelew, zgodnie z wskazaniami na stronie.

§5

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§6

 1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§7

 1. Wysłanie przelewu do Wykonawcy zastępuje fizyczne podpisanie umowy.
 2. Dane wpisane w czasie zamówienia nikomu nie zostaną udostępnione. 
 3. Dane zostaną tylko i wyłącznie wykorzystane do obsługi zamówienia.

§8

1 Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny :

5 Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

p 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2 Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi do momentu, gdy zamówiona dokumentacja nie została wysłana.

3 Zwrot wpłaconych środków można otrzymać, przed wysłaniem zamówionej dokumentacji, wysyłając prośbę o nie realizacji zamówienia, na adres e-mail: mietek@haccpodmietka.pl

4 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy zamówiona dokumentacja została wysłana, w takim przypadku zamawiający traci prawa do odstąpienia od umowy, a samą umowę uznaje się za zrealizowaną.  (przepis z ustawy). 

<< Koniec umowy >>